Liederen

Het Wilhelmus
De Zilvervloot
Een Liedje van Koppelstok
Mijn Nederland (Waar de blanke top der duinen)

 


 

Het Wilhelmus

Volgens het Guinness Book of Records bezit het Wilhelmus "de oudste muziek van alle volksliederen"

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer!
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt.


Hieronder de volledige tekst van Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een Prince van Oranjen
Ben ik, vrij onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
Heb ik altijd betracht,
Daarom ben ik verdreven,
Om land, om luid' gebracht.
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument,
Dat ik zal wederkeren
In mijnen regiment.

Luidt u, mijn onderzaten
Die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
Al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
Bidt God nacht ende dag,
Dat hij mij kracht wil geven,
Dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen
Heb ik u niet verschoond;
Mijn broeders hoog van namen,
Hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
In Friesland in den slag;
Zijn ziel in 't eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag.

Edel en hoog geboren,
Van keizerlijken stam,
Een vorst des rijks verkoren,
Als een vroom Christenman,
Voor Godes woord geprezen
Heb ik vrij onversaagd,
Als een held zonder vrezen,
Mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij, o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer;
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar t'aller stond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hert doorwondt.

Van al die mij bezwaren,
En mijn vervolgers zijn,
Mijn God wilt doch bewaren
Den trouwen dienaar dijn;
Dat zal mij niet verrassen
In hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
In mijn onschuldig bloed!

Als David moeste vluchten
Voor Saul den tiran
Zo heb ik moeten zuchten
Met menig edelman
Maar God heeft hem verheven
Verlost uit alder nood
Een koninkrijk gegeven
In Israel zeer groot

Na 't zuur zal ik ontvangen
Van God mijn Heer dat zoet
Daar na zo doet verlangen
Mijn vorstelijk gemoed:
Dat is dat ik mag sterven
Met eren in dat veld
Een eeuwig rijk verwerven
Als een getrouwe held

Niet doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoed
Dan dat men ziet verarmen
Des Konings landen goed
Dat u de Spanjaards krenken
O edel Neerland zoet
Als ik daar aan gedenke
Mijn edel hert dat bloedt

Als een Prins opgezeten
Met mijner heires kracht
Van den tiran vermeten
Heb ik den slag verwacht
Die bij Maastricht begraven
Bevreesde mijn geweld
Mijn ruiters zag men draven
Zeer moedig door dat veld

Zo het den wille des Heren
Op die tijd had geweest
Had ik geern willen keren
Van u dit zwaar tempeest
Maar de Heer van hier boven
Die alle ding regeert
Die men altijd moet loven
En heeft het niet begeerd

Zeer prinselijk was gedreven
Mijn prinselijk gemoed
Standvastig is gebleven
Mijn hert in tegenspoed
Den Heer heb ik gebeden
Van mijnes herten grond
Dat hij mijn zaak wil reden
Mijn onschuld doen bekend

Oorlof mijn arme schapen
Die zijt in groten nood
Uw herder zal niet slapen
Al zijt gij nu verstrooid!
Tot God wilt u begeven
Zijn heilzaam woord neemt aan
Als vrome Christen leven
't Zal hier naast zijn gedaan

Voor God wil ik belijden
En zijner groter macht
Dat ik tot genen tijden
Den Koning heb veracht
Dat dat ik God den Here
Der hoogster Majesteit
Heb moeten obedieren
In der gerechtigheid

naar boven

 De Zilvervloot

In 1628 veroverde Piet Hein een complete vloot van met zilver geladen Spaanse schepen, en bracht deze naar Nederland

Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!

Sprak toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord:
"Wel jongentjes van Oranje,
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje!"
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!

Klommen niet de jongens als katten in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilvervloot!

Kwam er nu nog eenmaal zo'n zilveren vloot,
Zeg zou jullie nog zoo kloppen?
Of zoudt gij uw veilig en wel buiten schoot
Maar stil in je hangmat stoppen?
Wel, Hollandsch bloed,
Dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot, al bennen we niet groot
We zouden winnen de Zilvervloot!

naar boven

 Een Liedje van Koppelstok

Op 1 april 1572 bevrijdden Willem van Oranje en zijn vertrouwelingen de stad Brielle van de Spaanse belegeraars. Onder het uitroepen van "In naam van Oranje doe open de poort" werd de Langepoort geramd

In naam van Oranje, doe open de poort!
De Watergeus ligt aan den wal;
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord,
Hij vordert Den Briel of uw val.
Dat is het bevel van Lumey, op mijn eer,
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer!
De Watergeus komt om Den Briel!
De Watergeus komt om Den Briel!

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,
De mannen zijn kloek en vol vuur.
Een ogenblik nog, en zij stappen aan land,
Zij wachten bericht binnen 't uur!
Gij moogt dus niet dralen, doe open de poort!
Dan nemen de Geuzen terstond, zonder moord,
Bezit van de vesting Den Briel!
Bezit van de vesting Den Briel!

Komt, geeft de verzeek'ring, 'k moet spoedig terug,
De klok heeft het uur reeds gemeld.
Ik zeg u, geeft gij mij de sleutels niet vlug,
Dan is reeds uw vonnis geveld!
De wakkere Geuzen staan tandknersend daar;
Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar!
En zweren "De dood of Den Briel!"
En zweren "De dood of Den Briel!"

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen,
En spreekt over Koppelstoks last:
"De stad in hun handen of anders den dood.."
't Besluit tot het eerste staat vast!
Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid!
En zoo kwam de Geus in Den Briel!
En zoo kwam de Geus in Den Briel!

naar boven

 Mijn Nederland

Dit lied werd, onder de titel 'Mijn Nederland', omstreeks 1870 geschreven door P. Louwerse, de muziek is van R. Hol.

Waar de blanke top der duinen
Schittert in den zonnegloed,
En de Noordzee, vriendelijk bruisend
Neêrlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand:
Juich ik aan het vlakke strand:
'k Heb u lief, mijn Nederland!
'k Heb u lief, mijn Nederland!

Waar het lachend groen der heuvels
't Kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant:
Klinkt mijn lied op ouden trant:
'k heb u lief, mijn Nederland!
'k heb u lief, mijn Nederland!

Waar de blanke deugd der vaad'ren
Nog een gastvrij plaatsje vindt
En de vrede in huis en harten
Vorst en Volk tezamen bindt
juich ik, 't zij op veld of strand:
juich ik, 't zij op veld of strand:
'k Heb u lief, mijn Nederland
'k Heb u lief, mijn Nederland

Waar onze ouders werken, zwoegen
En ons leiden tot de deugd
Waar wij door hun trouwe zorgen
Wijsheid garen in de jeugd
Daar klinkt 't lied van elke kant
Daar klinkt 't lied van elke kant
'k Heb u lief, mijn Nederland
'k Heb u lief, mijn Nederland

Blijf gezegend, land der Vad'ren,
Make u eendracht sterk en groot,
Blijve 't volk der Koninginne
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zoo ieder 't woord gestand:
Doe zoo ieder 't woord gestand:
'k Heb u lief, mijn Nederland!
'k Heb u lief, mijn Nederland!

naar boven

 

Buikschuiven

Ook in 2019 gaan we weer buikschuiven! Schuif jij met je team als snelste over de baan en word je buikschuifkampioen 2019? Win jij die hot tub op je oprit? Meld je nu met een team van 4 personen aan via buikschuiven@oranjecomite.nl

Stichting Oranjecomité
Moinatstraat 5
1391 TV ABCOUDE
Email: pr@oranjecomite.nl
Email webmaster: webmaster@oranjecomite.nl
IBAN: NL17 RABO 0351 8041 02
BIC: RABONL2U